Current Members

Amélie Augé (Ph.D student)

Ricardo Da Silva Lemos (Ph.D student)

Liangliang Dong (Ph.D student)

Weizheng Fan (Ph.D student)

Farhad Farnia (Ph.D student)

Feijie Ge (Ph.D student)

Damien Habault (Ph.D student)

Xili Lu (Ph.D student)

Laura Mourot (Ph.D student) (with Prof. Dory)

Hojjat Seyedjamali (Postdoc) (with Profs. Dory and Lepage)

Xia Tong (Research associate)

Jun Xiang (Ph.D student)

Hui Xiao (Ph.D student) (with Prof. Dory)

Rong Yang (Visiting researcher)

Bin Yu (Postdoc)

 

Recent Graduates and Postdocs

Dr. Shengwei Guo (2016)

Hu Zhang (2016)

Shangyi Fu (2016)

Xin Zhao (2016, Visiting scholar)

Aurélie Lespes (2016)

Guo Li (2016)

Dr. Qiang Yan (2015)

Olivier Boissière (2014)

Juan Xuan (2014)

Hongji Zhang (2014)

Sadia Soumare (2014)

Dr. Feng Shi (2014)

Jean-Franςois Wehrung (Thesis writing)

Dr. Surjith Kumar (2013)

Dr. Bo He (2013)

Bin Yan (2012)

Dr. Donghua Li (2012)

Dr. Dehui Han (2012)

Dr. Long Jiang (2010)

Jie He (2010)

Yi Zhao (2010)

Dr. Abdelghani Housni (2010)

Haike Feng (2009)

Maxime Pelletier (2009)

Smail Dahmane (2008)

Zaizhou Yang (2008)

Qi Bo (2007)

Dr. Jérôme Babin (2007)

Dominique Bélanger (2007)

Mitko Iotov (2006) 

Dr. Jinqiang Jing (2006)

Dr. Xinfu Li (2006)

Dr. Haiwen Gu (2005)

Dr. Guang Wang (2005)

François Aubertin (2004)

Shuying Bai (2004) 

Dr. Li Cui (2004)

Steve Leclair (2004)  

Sonia Sévigny (2004)

Cindy L'Archeveque (2002)

Dr. Mathew Lizamma (2002) 

Nadine Paiement (2001)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Back